Sportovní aktivity / Sport activities

Fotbalový turnaj o Pohár rektora VŠE je přednostně určen pro studenty VŠE, v případě menšího zájmu bude otevřen i pro ostatní příznivce tohoto sportu. Start hráčů v turnaji je na vlastní nebezpečí. V turnaji se hraje o poháry, medaile a věcné ceny.

Termín:
Zápasy v základních skupinách úterý 25. 4. 2023 od 9.30
Finálové zápasy středa 26. 4. 2023 od 12.00

Místo:
Sportovní areál kolejí Jarov, umělá tráva 3. generace

Hrací systém:
Ve skupinách hrají týmy každy s každým (hrací doba 1 x 12 min) Ve finálových utkáních se hraje od čtvrtfinále jednokolově (hrací doba 2 x 8 min). V případě nerozhodnutého stavu se kopou 3 penalty.

Přihlášky:
Na e-mail sport.vse@seznam.cz, do přihlášky uveďte jméno týmu a kapitána, tel. kontakt na kapitána, seznam min. 5 hráčů, kteří za tým nastoupí a skupinu, ve které chcete hrát.

Startovné:
700 Kč za tým, posílejte nejpozději do 21. 4. na účet 670100-2204026439/6210

Více informací a seznam přihlášených:
https://www.sportvse.cz/event/pohar-rektora-vse-v-malem-fotbale-2023/

 

ENGLISH:

Football tournament

 

The football tournament for the Rector’s Cup of the University of Economics is preferably intended for students of the University of Economics, in case of less interest it will be open for other fans of this sport. Players start the tournament at their own risk. The tournament is played for cups, medals and prizes.

Date:

Group matches Tuesday 25 April 2023 from 9.30 a.m.

Final matches Wednesday 26 April 2023 from 12.00

Venue:

Jarov College Sports Complex, 3rd generation artificial grass

Playing system:

In the groups the teams play each other (playing time 1 x 12 min) In the final matches the teams play one round from the quarter-finals (playing time 2 x 8 min). In case of a tie, 3 penalties are kicked.

Entries:

Email sport.vse@seznam.cz, in the application form please include the name of the team and captain, phone contact of the captain, list of at least 5 players who will play for the team and the group you want to play in.

Entry fee:

700 CZK per team, please send by 21 April to 670100-2204026439/6210

More information and list of entries:

https://www.sportvse.cz/event/pohar-rektora-vse-v-malem-fotbale-2023/

 

 

 

Basketbalový turnaj smíšených týmů, hraje nejméně jedna žena na hřišti. Míče a rozlišovací dresy budou zajištěny.

Termín:
Středa 26. 4. 2023 od 10.00

Místo:
Sportovní areál kolejí Jarov, venkovní hřiště

Přihlášky:
Do 24. 4. na e-mail fialar@vse.cz

Systém turnaje:
Podle počtu přihlášených týmů.

 

ENGLISH:

Basketball tournament for mixed teams, with at least one woman on the court. Balls and distinctive jerseys will be provided.

Date:

Wednesday, April 26, 2023 at 10 a.m.

Place:

Jarov College Sports Complex, outdoor field

Registration:

By 24 April to e-mail fialar@vse.cz

Tournament system:

According to the number of registered teams.

Volejbalový turnaj pro družstva vyšší výkonnosti (4 muži, 2 ženy)

Termín:
Středa 26. 4. 2023
8.00 – 8.30 sraz a rozcvičení
9.00 začátek turnaje

Místo:
Sportovní hala VŠE Třebešín

Přihlášky:
Od 1. 4. na e-mail jinmus@seznam.cz, do přihlášky uveďte název družstva a jmenný seznam účastníků

Systém turnaje:
Bude upřesněn před začátkem turnaje, podle počtu přihlášených družstev.

 

ENGLISH:

 

Volleyball tournament for higher performance teams (4 men, 2 women)

Date:

Wednesday 26 April 2023

8.00 – 8.30 Meeting and warm-up

9.00 start of the tournament

Venue:

Sports hall of VŠE Třebešín

Registration:

From 1 April to e-mail jinmus@seznam.cz, please include the name of the team and a list of participants

Tournament system:

To be specified before the tournament starts, depending on the number of registered teams.

Deblový tenisový turnaj pro zaměstnance, studenty a absolventy. Počet startujících může být při velkém počtu omezen. Herní systém bude určen dle počtu přihlášených. Turnaj proběhne pouze při dobrém stavu hřišť. Míče je nutno mít vlastní.

Termín:
Středa 26. 4. 2023
9.00 sraz na recepci sportovní haly Třebešín
9.15 rozlosování

Místo:
Tenisové kurty VŠE na Třebešíně

Přihlášky:
Do 21. 4. na email libra@vse.cz, vždy celé dvojice

ENGLISH:

Doubles tennis tournament for staff, students and alumni. The number of starters may be limited in case of large numbers. The playing system will be determined by the number of entries. Tournament will be held only when the courts are in good condition. Balls must be owned.

Date:

Wednesday 26 April 2023

9.00 a.m. Meeting at the reception of the Třebešín Sports Hall

9.15 a.m. Drawing of lots

Location:

Tennis courts of the VŠE in Třebešín

Registration:

Until 21 April to libra@vse.cz, always in full pairs

 

Turnaj pro hráče všech úrovní. Hraje se na malé hřiště 3+1 (3hráči/ky v poli + brankář/brankářka).

Florbalové hole a brankařské vybavení je možné si půjčit na místě. Pokud ale máte vlastní, vezměte si je.

Každý tým musí mít 1 rozhodčího (může jím být jeden z hráčů).

Herní časy a rozlosování podle počtu přihlášených týmů. Uzávěrka přihlášek 24. 4. 2023 ve 23:59 h. Tým přihlašuje kapitán (název týmu + soupiska hráčů).

Účastí na florbalovém turnaji je možno si nahradit 1 lekci tělesné výchovy ze semestrální výuky.

Termín:
Středa 26. 4. 2023 od 12.45

Místo:
Sportovní hala VŠE Třebešín

Přihlášky:
Přihlášky a informace: janickapacakova@gmail.com, Jana Bartoňová alias Pacanda +420 776 213 770

ENGLISH:

Tournament for players of all levels. Played on a small 3+1 court (3 players/fielders + goalkeeper/goalkeeper).

Floorball sticks and goalkeeper equipment can be rented on site. However, if you have your own, please bring them.

Each team must have 1 referee (can be one of the players).

Game times and scheduling based on the number of teams registered. Deadline for entries is April 24, 2023 at 11:59 p.m. Teams are entered by the captain (team name + roster of players).

Participation in the floorball tournament can be substituted for 1 physical education lesson from the semester.

Deadline:

Wednesday 26 April 2023 from 12.45 p.m.

Place:

Sports hall of VŠE Třebešín

Registration:

Applications and information: janickapacakova@gmail.com, Jana Bartonova alias Pacanda +420 776 213 770

Beachvolejbalový turnaj smíšených týmů.

Termín:
Středa 26. 4. 2023 od 8.00

Místo:
Beachklub Ládví

Přihlášky:
Do 24. 4. na e-mail bosticka@vse.cz, více informací k přihlašování zde.

Kategorie:
Mixy – 1 muž, 1 žena (vyšší výkonnost)
Smíšené čtyřky – 2 muži, 2 ženy (nižší výkonnost)

Více informací:
volejbal.vse.cz

ENGLISH:

Beach volleyball tournament for mixed teams.

Date:

Wednesday 26 April 2023 from 8.00 a.m.

Place:

Beachclub Ládví

Registration:

By 24 April to bosticka@vse.cz, more information on how to apply here.

Categories:

Mixes – 1 male, 1 female (higher performance)

Mixed Fours – 2 men, 2 women (lower performance)

More information:

volleyball.vse.cz

Sjezd řeky Sázavy v úseku Týnec nad Sázavou – Píkovice (WWII, 16 km, kánoe)

Termín:
Středa 26. 4. 2023 od 10.30

Místo:
Týnec nad Sázavou (u Bisportu)

Vybavení:
Oblečení a obuv (s pevnou patou) do vody. Je Doporučeno zajistit si, dle předpovědi počasí, z půjčoven po Praze neoprén.

CTVS VŠE zajišťuje:
Lodě, pádla, vesty a vodotěsný barel na věci. Nepotřebné věci sveze na konec trasy auto.

Dvojice musí umět ovládat loď na peřejnaté řece!

Přihlášky:
Posádky lodí (dvojice) zasílejte přihlášky do 23. 4. na e-mail vanekt@vse.cz

Cena:
50 Kč na osobu

 

ENGLISH:

Descent of the Sázava River in the section Týnec nad Sázavou – Píkovice (WWII, 16 km, canoe)

Date:

Wednesday 26 April 2023 from 10.30

Place:

Týnec nad Sázavou (near Bisport)

Equipment:

Clothes and footwear (with sturdy heel) for the water. It is recommended to provide, depending on the weather forecast, a wetsuit from rental shops around Prague.

CTVS VSE provides:

Boats, paddles, life jackets and waterproof barrel for belongings. Unnecessary items will be transported to the end of the route by car.

The pair must be able to handle the boat on a rapids!

Registration:

Boat crews (pairs) send applications by April 23 to vanekt@vse.cz

Cost:

50 CZK per person

Turistická vycházka v okolí Prahy pořádá CTVS ve spolupráci s kolegy ze 4. fakulty (FIS).

Termín:
Středa 26. 4. 2023 od 9.00

Místo:
Před vchodem do nádraží v Říčanech

Trasa:
Říčany – Strašín – Babice – Škvorec (varianta Hradešín podle toho, kde se podaří vyjednat občerstvení) – Úvaly – zpět z Úval ČD – Jarov (délka: 17 km)

Předpokládaný příchod na koleje Jarov je v 16.00, tam je možné zúčastnit se dalšího programu v rámci Sportovního rektorského dne a oslav narozenin VŠE.

 

ENGLISH:

Hiking walk in the Prague area organized by CTVS in cooperation with colleagues from the 4th Faculty (FIS).

Date:

Wednesday 26 April 2023 from 9.00 a.m.

Place:

In front of the entrance to the railway station in Říčany

Route:

Říčany – Strašín – Babice – Škvorec (Hradešín variant depending on where you manage to negotiate refreshments) – Úvaly – back from Úvaly by ČD – Jarov (length: 17 km)

Expected arrival at Jarov dormitory is at 16.00, there it is possible to take part in the next program within the Sports Rector’s Day and the celebration of the VŠE birthday.

Program

 

Koleje Jarov

Fotbalový turnaj
9.30, umělá tráva 3. generace
Basketbalový turnaj
10.00, venkovní hřiště

Soccer tournament

9.30, 3rd generation artificial grass

Basketball tournament

10.00, outdoor playground

Třebešín

Volejbalový turnaj
8.30, hala Třebešín
Tenisový turnaj
9.00, tenisové kurty Třebešín
Florbalový turnaj
13.00, hala Třebešín

Volleyball tournament

8.30, Třebešín hall

Tennis tournament

9 a.m., tennis courts in Třebešín

Floorball tournament

1 p.m., Třebešín hall

Praha

Beachvolejbalový turnaj
8.00, Beachklub Ládví

Beach volleyball tournament

8.00, Ládví Beach Club

Mimo Prahu

Splutí řeky Sázavy
10.30, Týnec nad Sázavou (u Bisportu)
Turistická vycházka
9.00, Říčany – před vchodem na nádraží

The Sázava river floats

10.30, Týnec nad Sázavou (near Bisport)

Tourist walk

9 a.m., Říčany – in front of the entrance to the station

 

Partneři / Partners

 Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze
Správa účelových zařízení VŠE